Obchodné podmienky

Obchodné podmienky webovej stránky a mobilnej aplikácie účinné od 28. 4. 2023 (ďalej len ako „OP“)

I.
Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť TKSOL s. r. o., sídlo: Gaštanová 21, 010 07 Žilina, IČO: 55 204 694, DIČ: 2121902915, IČ DPH: SK2121902915 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 81308/L (ďalej ako „Spoločnosť“) sa venuje platforme zdieľaných jázd, ktorá je prístupná v mobilnej aplikácií s názvom „TiToRi“ alebo na internetovej stránke www.titori.sk www.titori.cz www.titori.com (ďalej len „webstránka“). Spoločnosť ja správcom a zriaďovateľom webstránky a mobilnej aplikácie, ktorých používanie sa spravuje týmito obchodnými podmienkami.
 2. Cieľom tejto mobilnej aplikácie je umožniť jednoduchý presun cestujúcich a to tak, že vodič idúci z určitého miesta do určitého miesta umožní prostredníctvom svojej ponuky zverejnenej v aplikácií cestujúcemu pristúpiť do vozidla a zdieľať túto jazdu spoločne vrátane jej nákladov. (ďalej len ako „Aplikácia“)
 3. Obchodné podmienky sa vzťahujú na webovú stránku www.titori.sk www.titori.cz www.titori.com ako aj na Aplikáciu pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android, iOS (zariadenia Huawei) a riadi sa týmito Obchodnými podmienkami webstránky a Aplikácie (ďalej „obchodné podmienky“). 
 4. Informácia o ochrane osobných údajov dotknutých osôb je zverejnená na internetovej stránke Spoločnosti.
 5. Spoločnosť upozorňuje užívateľov aplikácie, že nie je zmluvnou stranou žiadnej dohody, zmluvy uzatvorenej medzi užívateľmi jej platformy. Spoločnosť koná ako sprostredkovateľ, ktorý vám umožňuje požiadať a využívať zdieľanú dopravu.
 6. Definícia pojmov
  1. Spoločnosť – TKSOL s. r. o., sídlo: Gaštanová 21, 010 07 Žilina, IČO: 55 204 694, DIČ: 2121902915, IČ DPH: SK2121902915 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 81308/L
  2. Účet – každý člen má svoj účet za účelom prístupu k Aplikácií za účelom užívania jej funkcií. Je zber dát v elektronickom systéme Spoločnosti, chránený prihlasovacím menom a heslo, ktoré je stanovené Členom. Zákaznícky účet obsahuje osobné údaje Členov. 
  3. Člen – je  užívateľ Aplikácie, ktorý si zakúpil kredit
  4. Užívateľ – je každý kto si stiahne Aplikáciu do svojho zariadenia.
  5. Inzerát – je inzerát pridaný do Aplikácie vodičom alebo cestujúcim.
  6. Vodič – je fyzická osoba, ktorá dosiahla vek minimálne 18 rokov, je držiteľom vodičského preukazu a je užívateľom Aplikácie, ktorý ponúka prepravu inému užívateľovi Aplikácie tj. fyzickej osobe (cestujúcemu) výmenou za príspevok na náklady za jazdu a v čase ním určenom
  7. Cestujúci – je fyzická osoba, ktorá dosiahla vek minimálne 18 rokov a je  užívateľ Aplikácie využívajúca prepravu na základe ponuky vodiča alebo osoba, ktorá si miesto u vodiča rezervovala.
  8. Príspevok na náklady za jazdu – je suma peňazí za jazdu požadovanú vodičom a potvrdená cestujúcim
  9. Právne vzťahy Spoločnosti so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.  40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj súvisiacimi predpismi.
  10. Kredit – je majetková hodnota, ktorú si zakúpi člen Aplikácií u Spoločnosti, pričom hodnota 1 kreditu zodpovedá sume 1 Euro. Kredit slúži na zaplatenie poplatku pre Spoločnosť za aktívne užívanie Aplikácie.
  11. Poplatok – je 10% z hodnoty jazdy, ktorú si Spoločnosť odpočíta z kreditu člena potvrdenej jazdy vodiča a cestujúceho, najmenej však suma ktorá zodpovedá kreditu v hodnote 0,05-Eur. 
 7. Forma kontaktu
  1. kontaktným formulárom: Gaštanová 21, 010 07 Žilina
  2. pomocou e-mailu: support@titori.com
 8. Kredit
  1. Užívateľ Aplikácie si môže u Spoločnosti zakúpiť kredit, ktorý je majetkovou hodnotou a slúži ako platidlo pre členov za aktívne užívanie Aplikácie. Jeden kredit zodpovedá hodnote 1-Euro. 
  2. Vodič alebo Cestujúci si môžu zakúpiť kredit v minimálnej hodnote 1-Euro.
  3. Kredit je aktivovaný pripísaním prvého vkladu na účet Vodiča alebo Cestujúceho. Podmienkou však je, že pred prvým vkladom bude mať Vodič alebo Cestujúci overený e-mail alebo mobilné telefónne číslo.
  4. Každý vklad finančných prostriedkov môže Vodič alebo Cestujúci realizovať prostredníctvom Aplikácie bežnými platobnými spôsobmi. Po uskutočnení vkladu Vodičovi alebo Cestujúcemu bude automaticky pripísaný kredit v aplikácií na jeho účte. Doklad o zaplatení bude k dispozícií v aplikácií užívateľa.
  5. Spoločnosť účtuje poplatok vodičovi a cestujúcemu v sadzbe 10% z hodnoty zdieľanej jazdy, najmenej však poplatok, ktorý zodpovedá sume 0,05-Eur. Tento poplatok sa odpočíta členovi z účtu v Aplikácií, po potvrdení zdieľanej jazdy oboma účastníkmi.
  6. Pri všetkých úkonoch, ktoré člen urobí v Aplikácií, a ktoré sa týkajú pohybu kreditu musí byť člen prihlásený na svojom osobnom účte v Aplikácií a tieto potvrdiť o čom mu Spoločnosť pošle notifikáciu na jeho účet alebo e-mail. Potvrdenie o zaplatení je zverejnený na účte člena v Aplikácií.
  7. Kredit člen získa tromi spôsobmi:
   1. Kredit – zakúpením užívateľom u Spoločnosti
   2. Bonusový kredit – získa člen od Spoločnosti za sledovanie reklamy v Aplikácií alebo súťažiach zverejnených Spoločnosťou. 
   3. Paušálny kredit – si člen zakúpi na 31 dní, počas tohto obdobia  člen získa neobmedzený počet inzerátov. Cenník paušálneho kreditu je zverejnený v Aplikácií.
  8. Bonusový kredit môže člen Aplikácie uplatniť pri zdieľanej jazde.
  9. Kredit a jeho vrátenie. Kredit, ktorý bol Spoločnosťou stiahnutý cestujúcemu a vodičovi po potvrdení zdieľanej jazdy sa v prípade, ak došlo k zrušeniu zdieľanej jazdy zo strany cestujúceho, tak cestujúcemu ako osobe, ktorá zavinila zrušenie jazdy sa kredit nevracia, kredit sa však vráti vodičovi, ktorý nezavinil zrušenie jazdy. Ak dôjde k zrušeniu jazdy zo strany vodiča, kredit stiahnutý vodičovi sa vodičovi nevráti a kredit stiahnutý cestujúcemu sa cestujúcemu vráti.
  10. Kredit môže Spoločnosť vrátiť cestujúcemu alebo vodičovi, ktorý zavinil zrušenie zdieľanej jazdy len v prípade, ak došlo k zrušeniu jazdy zo závažných dôvodov (napr. choroba, úraz, iný život ohrozujúci stav…), pričom cestujúci alebo vodič je povinný zaslať spoločnosti žiadosť o vrátenie kreditu a túto závažnú skutočnosť preukázať. Spoločnosť po doručení žiadosti zašle v lehote 30 dní členovi vyjadrenie, či žiadosti vyhovie alebo nevyhovie. V prípade, ak žiadosti vyhovie, spoločnosť pripíše stiahnutý kredit na účet člena v Aplikácií v lehote 7 dní.
  11. Platnosť kreditu je 365 dní.  Po dobití kreditu v lehote 365 dní sa začína deň nasledujúci po dobití kreditu počítať nová 365 dňová lehota.
  12. V prípade, ak člen bude chcieť vrátiť peniaze za nespotrebovaný kredit, člen postupuje tak, že zašle Spoločnosti písomnú žiadosť o vrátenie nespotrebovaného kreditu, kde uvedie svoje osobné údaje, označenie účtu v Aplikácií a číslo bankového účtu. Spoločnosť si za túto službu účtuje manipulačný poplatok vo výške 20-Eur vrátane DPH.
  13. Člen nemá nárok na vrátenie kreditu, ak sa cesta začala. 
  14. Člen nemá nárok na vrátenie nespotrebovaného bonusového kreditu vyplateného v peniazoch. 
 9. Služby poskytované Spoločnosťou prostredníctvom Aplikácie sú zamerané najmä k prístupu a používaniu Aplikácie, ktoré umožňujú jej členom požadovať a prijímať Služby Tretích Strán v súvislosti so zdieľanými jazdami. Pokiaľ nie je dohodnuté inak zdieľané jazdy možno inzerovať pre nekomerčné použitie.

II. Mobilná aplikácia

 1. Aplikácia sa užíva výhradne na neobchodné a nekomerčné účely. Cieľom je združovať fyzické osoby, ktoré cestujú a/alebo majú záujem o zdieľanú jazdu.
 2. Záväzkový vzťah vyplývajúci zo zdieľanej jazdy alebo spolujazdy je medzi Vodičom a Cestujúcim, preto sa na tento vzťah nevzťahujú práva spotrebiteľa.
 3. S cieľom zabezpečiť účel tejto platformy Vodič nebude požadovať príspevok na náklady, ktorý je vyšší, než sú skutočne vzniknuté náklady na jazdu, pričom berie na zreteľ, že vodič znáša vlastnú časť nákladov na jazdu. Vodič je výhradne zodpovedný za výpočet nákladov, ktoré vám vzniknú na jazdu a za kontrolu, že suma požadovaná od vašich cestujúcich neprekračuje skutočne vzniknuté náklady.
 4. Spoločnosť pozastaví účet Vodiča, ak zistí, že vozidlo používané na prepravu Cestujúcich je podnikateľské vozidlo, taxi alebo služobné vozidlo. V súvislosti s overením vlastníka alebo držiteľa vozidla je Vodič povinný na základe žiadosti predložiť Spoločnosti kópiu technického preukazu alebo iného dokladu, z ktorého je zrejmé, že Vodič je oprávnený používať vozidlo a že použitím tohto vozidla v Aplikácií na ňom nezarába.
 5. Spoločnosť si vyhradzuje právo pozastaviť účet Vodiča za predpokladu, že sa dôvodne domnieva, že Vodič vytvára zisk až do času kým sa nepreukáže opak. 

REGISTRÁCIA

 1. Mobilnú Aplikáciu je možné stiahnuť na mobilnom zariadení, ktoré má pripojenie na internet a má operačný systém Android alebo iOS.
 2. Spoločnosť nezodpovedá za sieťové pripojenie užívateľa Aplikácie. Užívateľ zodpovedá za získanie sieťového prístupu potrebného na používanie Aplikácie a je zodpovedný za všetky sadzby a poplatky od jeho poskytovateľa mobilnej siete, vrátane spotreby dát pri používaní mobilných aplikácií a/alebo webových stránok Spoločnosti. Užívateľ rovnako zodpovedá za prístup ku kompatibilným zariadeniam a operačným systémom potrebných na používanie Aplikácie vrátane všetkých aktualizácií softvéru alebo hardvéru. 
 3. Za účelom používania Aplikácie ste povinný sa zaregistrovať v mobilnej Aplikácií a založiť si účet. Využívať služby Aplikácie ste oprávnený dovŕšením 18 rokov svojho veku.
 4. Po úspešnej registrácií sa stávate členom a je Vám umožnený prístup za splnenia podmienok pridávať inzeráty, prezerať inzeráty, pridávať recenzie, komunikovať s iným čelnom za účelom zdieľanej jazdy.
 5. Neregistrovaný užívateľ je oprávnený si prezerať inzeráty ale nemôže komunikovať s Vodičom a pridať inzerát.
 6. Zásady ochrany osobných údajov sú zverejnené na webovom sídle Spoločnosti  s ktorými ste povinný sa oboznámiť pred registráciou do Aplikácie.
 7. Užívateľ je povinný pri registrácii účtu a pri používaní služieb mobilnej Aplikácie  poskytnúť presné a úplné informácie. Účet je pre užívateľa osobný. Nemôže byť licencovaný alebo zdieľaný, pokiaľ to Spoločnosť výslovne nepovoľuje. Informácie o  účte musí užívateľ udržiavať presné, úplné a aktuálne.
 8. Užívateľ nemôže zaregistrovať viac ako jeden účet, pokiaľ sa písomne nedohodne inak, nemôžete dovoliť tretím stranám používať jeho účet alebo prevádzať jeho účet na tretiu stranu.
 9. V prípade, ak ma užívateľ podozrenie, že jeho účet bol zneužitý alebo zabudol prihlasovacie údaje je povinný požiadať o obnovenie hesla cez e-mail. 
 10. Užívateľ je zodpovedný za úhradu akýchkoľvek platieb alebo poplatkov, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku poskytovania služieb tretích strán požadovaných prostredníctvom účtu užívateľa.

PRIDÁVANIE INZERÁTOV

 1. Pridávať inzeráty v Aplikácií je oprávnený Vodič a/alebo Cestujúci za podmienok uvedených v týchto OP, najmä vtedy, ak je užívateľom a má zaplatený kredit u Spoločnosti. Pridaním inzerátu vodič súhlasí s výškou Poplatku pre Spoločnosť. Cestujúci, ktorý má záujem o zdieľanú jazdu prostredníctvom Aplikácie výslovne súhlasí s výškou Poplatku pre Spoločnosť. 
 2. Pri pridaní inzerátu vodič zadá nasledovné informácie:
  • Smer plánovanej jazdy
  • Dátum a čas plánovanej jazdy
  • Počet miest na sedenie
  • Suma príspevku na náklady za jazdu
  • Iné (napr. zastávky v rámci jazdy)
 3. Vodič je oprávnený pridať inzerát za podmienky, že:
  1. Je držiteľom platného vodičského preukazu
  2. Je držiteľom alebo vlastníkom vozidla alebo s výslovným písomným súhlasom vlastníka vozidla
  3. Zostane hlavným vodičom vozidla, ktoré je predmetom inzerátu;
  4. Vozidlo musím mať v čase jazdy povinné zmluvné poistenie
  5. Je plne zdravotne spôsobilý na vedenie vozidla, vodičovi sa zakazuje v čase jazdy byť pod vplyvom alkoholu a/alebo omamných, psychotropných alebo iných látok, ktoré môžu ovplyvniť jazdu vodiča a ohroziť účastníkov zdieľanej jazdy.
  6. Ponúka v rámci inzerátu počet miest, ktoré zodpovedajú počtu voľných sedadiel vo vozidle
  7. Vozidlo je v dobrom technickom stave a je v súlade s platnými právnymi predpismi a zvyklosťami, najmä s platným osvedčením o technickej kontrole vozidla;
  8. Je fyzická osoba a nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti ako dodávateľ.
 4. Vodič ako užívateľ aplikácie a poskytovateľ inzerátu je výhradne zodpovedný za jeho obsah. V dôsledku toho vyjadruje a zaručujete správnosť a pravdivosť všetkých informácií obsiahnutých vo jeho inzeráte a zaručuje sa za to, že absolvujete jazdu za podmienok popísaných v jeho inzeráte.
 5. Zadaný inzerát vodičom bude zverejnený v Aplikácií a viditeľný členom a všetkým návštevníkom, a to aj nečlenom vykonávajúcim vyhľadávanie v Aplikácií.
 6. Spoločnosť si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia kedykoľvek nepridať a odstrániť akýkoľvek inzerát, ktorý nie je v súlade s podmienkami alebo ktorý považuje za škodlivý pre jej dobré meno, dobré meno Aplikácie.
 7. Je zakázané používať služby Aplikácie pre podnikateľov ako dodávateľov. V prípade, ak Spoločnosť zistí, že Aplikáciu používa užívateľ na podnikateľské účely spoločnosť si bude uplatňovať voči tejto osobe bude uplatňovať majetkovú alebo nemajetkovú ujmu súdnou cestou. Pričom za zneužitie platformy môže Spoločnosti vzniknúť škoda 150.000-Eur.

AKO ZÍSKA CESTUJÚCI MIESTO NA SEDENIE VO VOZIDLE

 1. Cestujúci môže získať miesto na sedenie len prostredníctvom Aplikácie, a to  Vytvorením rezervácie
 2. Vytvorením rezervácie prostredníctvom Aplikácie. Cestujúci, ktorý má záujem o jazdu v zverejnenom inzeráte, u ktorej je možnosť rezervácie si môže túto jazdu rezervovať.
  Cestujúci má záväzne rezervovanú jazdu, až jej potvrdením Vodičom, ak vodič nepotvrdí jazdu táto nie je záväzne rezervovaná a cestujúci je oprávnený zaslať rezerváciu iným Vodičom. Záväzná rezervácia nastane, keď Vodič potvrdí objednávku. Zvyšné rezervácie sú automaticky stornované.
 3. Vodič je povinný potvrdiť jazdu najneskôr do času odchodu ponúknutej jazdy. Ak vodič jazdu nepotvrdí, nedošlo k vzájomnej dohode medzi Cestujúcim a Vodičom o zdieľanej jazde.
 4. Cestujúci je oprávnený súčasne poslať žiadosť o rezerváciu viacerým vodičom
 5. Pri potvrdení rezervácie Spoločnosť zobrazí telefónne číslo vodiča cestujúcemu a cestujúceho vodičovi a polohu GPS v čase používania Aplikácie, následne sú cestujúci a vodič výhradne zodpovední za plnenie zmluvy, ktorá ich zaväzuje k ostatným členom. 
 6. Rezervácia inzerátu cestujúcim je viazaná na meno.
 7. V prípade, ak cestujúci bude cestovať s treťou osobou je možné rezervovať alebo dohodnúť miesto i pre túto osobu s tým, že cestujúci je povinný vodičovi  presne uviesť údaje o tejto osobe najmä – meno, priezvisko vek, telefónne číslo, v mene ktorej sa rezervovalo miesto.        
 8. Rezervácia miesta pre osobu mladšiu ako 14 rokov, ktorá cestuje sama, môže vodič odmietnuť. V prípade, ak vodiči súhlasí s tým, že bude cestovať s maloletou osobou, ktorá cestuje sama musí byť tento súhlas daný Vodičom písomne s tým, že za písomný súhlas sa akceptuje aj SMS správa alebo mailová správa a rovnako maloleté dieťa musí mať podpísaný súhlas zákonným zástupcom.
 9. Ak cestujúci bude chcieť v rámci jazdy prepraviť nadrozmernú batožinu, zviera alebo iný objekt je povinný vopred o tom informovať Vodiča, ktorý je oprávnený odmietnuť cestujúceho s takouto požiadavkou pribrať do zdieľanej jazdy. 
 10. Vodič je oprávnený previesť okrem Cestujúceho aj iné veci Cestujúceho  po vzájomnej dohode s Vodičom za podmienok uvedených v týchto OP. Vodič je povinný si skontrolovať predmet prepravy/balík, či obsah balíka zodpovedá vzájomnej dohode medzi Cestujúcim a Vodičom.

DOBRÉ MENO A RECENZIE UŽÍVATEĽOV

 1. Za účelom poskytovania kvalitných služieb Aplikácie Spoločnosť žiada od užívateľov písať recenzie či ide o cestujúcich alebo vodičov s tým, že hodnotenie píše vodič alebo cestujúci sám za seba. Túto recenziu odporúča Spoločnosť napísať bezodkladne, teda čo najskôr po skončení jazdy.  
 2. Všetky recenzie sú zverejnené v Aplikácií na profile recenzovanej osoby. Spoločnosť si vyhradzuje právo, že pokiaľ tieto recenzie obsahovali vulgarizmy, boli nenávistne alebo inak odporovali dobrým mravom Spoločnosť takú recenziu alebo komunikáciu nezverejní a/alebo vymaže. 
 3. V prípade, ak bude mať užívateľ Aplikácie opakujúce sa negatívne hodnotenia alebo nízke hodnotenia tj. menej ako tri hviezdičky, pričom päť hviezdičiek je najlepšie hodnotenie, tak Spoločnosť môže upozorniť tohto užívateľa na nízke hodnotenie, čím poškodzuje dobré meno Spoločnosti a vyzvať ho na nápravu. Ak sa negatívne hodnotenie bude napriek výzve opakovať si Spoločnosť vyhradzuje právo pozastaviť účet užívateľa a obmedzí prístup k Aplikácií o čom užívateľa Spoločnosť upovedomí. 

POPLATKY A PLATBY

 1. Spoločnosť spoplatnila rezerváciu zdieľanej jazdy, podľa týchto obchodných podmienok.
 2. Prístup do Aplikácie a registrácia je bezplatná. V rámci tohto prístupu môžu užívatelia bezplatne vyhľadávať inzeráty. 
 3. Spoločnosť v Aplikácií uvedie „Orientačný cenník“, ktorý nie je záväzný, avšak je pre vodiča smerodajný. Spoločnosť v tomto cenníku navrhne sumu príspevku na náklady, ktorá najmä zohľadňuje povahu jazdy a prejdenú vzdialenosť. Táto suma je daná len ako návod a je len na vás, či ju zvýšite alebo znížite, aby ste zohľadnili náklady na jazdu, ktoré vám skutočne vzniknú.
 4. Vytváranie zisku akýmkoľvek spôsobom pomocou Aplikácie sa prísne zakazuje. 
 5. Vodič určuje príspevok na náklady v súvislosti so zdieľanou jazdou držiac sa „Orientačného cenníka“. Vodič je oprávnený žiadať od cestujúceho príspevok na úhradu nákladov na jazdu vo výške skutočne vzniknutých nákladov. V opačnom prípade bude zo strany Spoločnosti vyvodená zodpovednosť voči vodičovi, ktorá môže viesť až k úplnému obmedzeniu užívania Aplikácie.
 6. Spoločnosť zverejňuje na svojej webovej stránke a/alebo v Aplikácií „Odporúčaný cenník“, ktorý má iba informatívny charakter a nemá zmluvnú ani záväznú povahu. Cenu jazdy určuje Vodič, ktorý pri určení ceny vychádza najmä zo spotreby vozidla, dĺžky jazdy a ceny pohonných hmôt a iných faktorov. 
 7. Vodič pred začatím jazdy môže od cestujúceho požadovať preddavok. Cestujúci je povinný zaplatiť za jazdu Vodičovi najneskôr na výstupnom mieste, ak sa nedohodli inak.

AKO ZRUŠIŤ REZERVÁCIU

  1. Zrušenie rezervácie v zdieľanej jazde je možné kedykoľvek ako zo strany Vodiča tak i zo strany Cestujúceho priamo v Aplikácií.
  2. V prípade, ak dôjde k zrušeniu rezervácií pred jej potvrdením Vodičom Spoločnosť neúčtuje Poplatok.
  3. V prípade zrušenia rezervácie v dostatočnom časovom predstihu pred zdieľanou jazdou sa inzerát stáva automaticky prístupným ostatným užívateľom, ktorí si ho môžu v Aplikácií rezervovať.
  4. V prípade, zrušenia rezervácie užívateľom po tom, ako došlo k potvrdeniu rezervácie, Spoločnosť môže účtovať storno poplatok vo výške hodnoty zdieľanej jazdy vo forme kreditov, ktorý slúži jednak ako kompenzácia pre Vodiča, ktorý prišiel na dohodnuté miesto vyzdvihnutia alebo pre Cestujúceho, ktorému vodič zrušil zdieľanú jazdu alebo meškal na miesto vyzdvihnutia viac ako 15 minút okrem prípadu, ktoré vodič vlastným úsilím nemohol ovplyvniť (napr. dopravná nehoda, zlé počasie, choroba a iné) uvedené platí i pre Cestujúceho. Okolnosti, ktoré bránili sa dostaviť na miesto vyzdvihnutia platia pre Vodiča aj Cestujúceho a tieto okolnosti je Vodič alebo Cestujúci povinný preukázať poškodenej strane a na písomne vyžiadanie aj Spoločnosti. 
  5. Storno poplatok sa vracia a účtuje vo forme Kreditu v Aplikácií. 

III.
Zásady správania sa Vodiča a Cestujúceho

PRÁVA A POVINNOSTI VODIČA

 1. Vodič musí mať v čase poskytnutia inzerátu na zdieľanú jazdy minimálne 18 rokov svojho veku a musí byť držiteľom platného vodičského preukazu.
 2. Vodič musí mať vozidlo v čase jazdy povinne zmluvne poistené.
 3. Vozidlo Vodiča v čase jazdy musí mať platnú technickú kontrolu
 4. Vodič je povinný pred jazdou alebo v čase jazdy na výzvu Cestujúceho alebo Spoločnosti sa preukázať povinným zmluvným poistením, vodičským preukazom, osvedčením o technickej kontrole alebo iný doklad, ktorý oprávňuje vodiča viesť vozidlo (napr. čestné prehlásenie vlastníka vozidla)
 5. Vodič je povinný v čase zdieľanej jazdy byť oddýchnutý a spôsobilý jazdy podľa právnych predpisov v Slovenskej republike.
 6. Vodič pridáva len inzeráty o zdieľanej jazde, ktoré skutočne vykoná. Zároveň je povinný jazdu vykonať tak, ako bola presne špecifikovaná v inzeráte, okrem prípadu ak sa všetci účastníci zdieľanej jazdy nedohodli inak.
 7. Vodič je povinný informovať Cestujúceho v prípade, ak dôjde k jeho omeškaniu alebo zmene jazdy.
 8. Vodič je povinný počkať na cestujúceho na mieste nástupu 15 minúť po dohodnutom čase, ak sa nedohodli inak.
 9. Vodič je oprávnený pridávať inzeráty pre zdieľané jazdy s vozidlom, ktoré je v jeho vlastníctve alebo v držbe.
 10. Vodič musí byť kontaktný na telefónnom čísle, ktoré je uvedené na jeho profile.
 11. Vodičovi sa zakazuje prostredníctvom Aplikácie vytvárať zisk.
 12. Vodič je povinný sa počas jazdy správať v súlade s dobrými mravmi.

PRÁVA A POVINNOSTI CESTUJÚCEHO

 1. Cestujúci je oprávnený pred jazdou alebo počas jazdy si vyžiadať od Vodiča povinné zmluvné poistenie, vodičský preukaz, osvedčenie o technickej kontrole alebo iný doklad, ktorý oprávňuje vodiča viesť vozidlo (napr. čestné prehlásenie vlastníka vozidla).
 2. Cestujúci je počas zdieľanej jazdy povinný sa správať v súlade s dobrými mravmi k všetkým účastníkom zdieľanej jazdy zachovávať pokoj a kľud, nerušiť koncentráciu vodiča.
 3. Cestujúci nesmie žiadnym spôsobom poškodovať vozidlo Vodiča a neznečisťovať ho.
 4. Cestujúci musí byť kontaktný na telefónnom čísle zverejnenom na jeho profile v Aplikácií.
 5. Cestujúci je oprávnený v prípade omeškania vodiča ho kontaktovať na telefónnom čísle zverejnenom v aplikácií, ak sa pred zdieľanou jazdou nedohodli inak.
 6. Cestujúci je povinný počkať na Vodiča na mieste vyzdvihnutia najmenej 15 minú po dohodnutom čase, ak sa s Vodičom nedohodol inak.
 7. Cestujúci po písomnej dohode s Vodičom je oprávnený previesť batožinu alebo inú vec alebo zviera. V prípade písomnej dohody sa akceptuje aj SMS správa alebo e-mail.
 8. Cestujúci je povinný zaplatiť vodičovi dohodnutý príspevok.

SPOLOČNÉ PRÁVA A POVINNOSTI

 1. Užívateľ je oprávnený užívať Aplikáciu 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
 2. Užívateľom registrovaným i neregistrovaným sa prísne zakazuje užívať Aplikáciu pre dosahovanie zisku alebo na podnikanie.
 3. Užívateľ má možnosť dostávať obchodné informácie od Spločnosti vo forme správ zasielaných na zákazníkom na ich účte ako službu newsletter. Na tento účel je potrebné odsúhlasiť príslušné pole v registračnom formulári. Zákazník môže svoj súhlas so zasielaním obchodných informácií kedykoľvek odvolať. Zmluva o poskytovaní služby zasielania noviniek sa uzatvára na dobu neurčitú a zaniká na základe žiadosti zákazníka o odstránenie jeho účtu v Aplikácií alebo odhlásením sa z odberu newslettra prostredníctvom odkazu obsiahnutého v Aplikácií.
 4. Užívateľ má možnosť zverejňovať v Aplikácií individuálne a subjektívne hodnotenia týkajúce sa zdieľanej jazdy. Uverejnením hodnotenia Užívateľa vyhlasuje, že mu patria všetky práva k tomuto obsahu, najmä autorské práva, práva súvisiace s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva.
 5. Recenzie by mali byť vypracované jasne, zrozumiteľne a nesmú porušovať platné právne predpisy vrátane práv tretích osôb – najmä nesmú byť hanlivé, porušovať osobnostné práva alebo predstavovať akt nekalej súťaže. Publikované recenzie sa zverejňujú v mobilnej Aplikácií.
 6. Zverejnením hodnotení užívateľ súhlasí s bezplatným použitím týchto hodnotení a ich zverejnením predávajúcim, ako aj so vznikom diela v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
 7. Užívatelia sú povinní uvádzať aktuálne, úplne, pravdivé informácie o ich osobe v súvislosti užívaním Aplikácie.
 8. Užívateľom sa zakazuje pridávať do Aplikácie recenzie alebo obsah, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi a jeho cieľom je úmyselne poškodiť druhú stranu alebo robí reklamu inému podnikateľskému subjektu.
 9. Užívatelia sú povinní zachovávať dobré meno Spoločnosti a Aplikácie.
 10. Užívatelia sú oprávnení si v Aplikácií otvoriť len jeden účet, ktorý bude viazaný na telefónne číslo alebo e-mail užívateľa.
 11. Užívateľom sa zakazuje obchádzať systém Aplikácie vo vzťahu k rezervácií za účelom obchádzať úhradu kreditu.
 12. Užívatelia sú povinní sa oboznámiť s týmito obchodnými podmienkami a riadiť sa s nimi, v opačnom prípade si Spoločnosť vyhradzuje právo obmedziť prístup k Aplikácií a účet pozastaví.
 13. Každý užívateľ udeľuje svoj súhlas, aby Spoločnosť mohla účet užívateľa rozširovať, upravovať, ukladať, inak upravovať celý alebo časť členského obsahu užívateľa. Najmä ho oprávňuje rozširovať a ukladať členský obsah na sociálnych sieťach, digitálnom zariadení, servery alebo inom médiu v akomkoľvek formáte, akýmkoľvek spôsobom a to všetko za účelom uloženia, zálohovania, prenosu alebo sťahovania obsahu pre správne fungovanie Aplikácie. Užívateľ udeľuje súhlas Spoločnosti vykonávať úpravy formátovania členského obsahu, najmä z dôvodu riadneho fungovania Aplikácia (grafická úprava, technické úpravy a iné pre zachovávajúce riadny chod Aplikácie a „krok“ s konkurenciou)
 14. Spoločnosť má právo organizovať príležitostné súťaže a akcie, ktorých podmienky budú vždy uvedené v Aplikácií alebo na webstránke. Akcie (zľavy) v Aplikácií sa nekumulujú, pokiaľ nie je v podmienkach akcie uvedené inak.

IV. Ukončenie zmluvy

 1. Spoločnosť je zmluvnou stranou k Vodičovi a Cestujúcemu len v časti zakúpenia si kreditu na jej platforme.
 2. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, môže vypovedať zmluvu na základe, ktorej si zakúpil kredit aj bez uvedenia dôvodu, okrem prípadov uvedených v bode 5 tohto článku a to písomne zaslaním na adresu Spoločnosti. Výpovedná doba je 7 dní odo dňa doručenia výpovede Spoločnosti. V prípade vypovedania zmluvy členom Aplikácie, člen zároveň požiada o vyplatenie nespotrebovaného kreditu, ak ma naň nárok podľa týchto obchodných podmienok. Písomná podoba musí byť dodržaná.
 3. Užívateľ, ktorý je Spotrebiteľ môže pre výpoveď zmluvy použiť Formulár na vypovedanie zmluvy a na vrátenie nespotrebovaného kreditu zverejnený na webstránke a tento zaslať na adresu Spoločnosti. Spoločnosť si v časti nespotrebovaného kreditu účtuje manipulačný poplatok vo výške 20-Eur s DPH.
 4. Po prijatí písomnej výpovede Užívateľa ako spotrebiteľa o vypovedaní zmluvy Spoločnosť zašle Spotrebiteľovi na jeho e-mailovú adresu potvrdenie o prijatí písomnej výpovede zmluvy.
 5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy je vylúčené v prípade:
  1. v prípade zmluvy o poskytovaní služieb, ak boli služby poskytnuté s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a spotrebiteľ bol pred uzavretím zmluvy informovaný, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy;
  2. ak sa zmluva týka dodania tovaru alebo poskytnutia služieb, ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávislých od vôle predávajúceho a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  3. v prípade zmluvy o dodaní tovaru, ktorý bol upravený podľa želania spotrebiteľa alebo pre spotrebiteľa;
  4. pri zmluve o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a ktorý nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov
  5. zmluva na dodanie tovaru podliehajúceho skaze alebo tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom.
  6. pri zmluve o predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  7. pri predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  8. pri poskytnutí ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
  9. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 6. V prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku sa zmluva považuje za neuzavretú. To, čo zmluvné strany poskytli, sa vráti v nezmenenej podobe, pokiaľ zmena nie je potrebná na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru. Vrátenie by sa malo uskutočniť bezodkladne, najneskôr do 14 dní. 
 7. Spoločnosť je povinná najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia Člena o odstúpení od Zmluvy alebo vypovedaní zmluvy, vrátiť Členovi všetky platby, ktoré Člen uhradil, vrátane nákladov na dodanie Tovaru, s tým, že Člen je povinný oznámiť Spoločnosti číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý Spoločnosť má vrátiť platbu. Spoločnosť vráti platbu na bankový účet označený kupujúcim.

V. Mimosúdne spôsoby riešenia reklamácií a uplatňovania nárokov a zásady prístupu k týmto formám/postupom

 1. Podrobné informácie týkajúce sa mimosúdnych spôsobov riešenia sporov medzi zákazníkom ako spotrebiteľom a uplatňovania nárokov nádete: 
 • Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, IČO: 17331927. Všetky informácie k mimosúdnemu riešeniu sporu sú uvedené na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.skhttps://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
 • Možnosť podania sťažností prostredníctvom online platformy EU ODR, ktorá je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Na riešenie prípadných sporov vzniknutých medzi Spoločnosťou a Užívateľom, ktorý je Spotrebiteľom, sú príslušné súdy v súlade s príslušnými ustanoveniami slovenského právneho poriadku.
 2. Spoločnosť nezodpovedá za konanie užívateľov a používateľov Aplikácie a to ani v rámci zdieľanej jazdy. Spoločnosť nevyužíva, nepožičiava alebo iným spôsobom neposkytuje vozidla, ktoré sú predmetom inzerátu a neponúka zdieľané jazdy.
 3. Spoločnosť nekontroluje pravdivosť a úplnosť inzerátov zverejnených v Aplikácií vrátane jeho obsahu za ten výlučne zodpovedá Vodič alebo Cestujúci. Spoločnosť sa výhradne zameriava na to, aby užívatelia mohli ľahko využívať Aplikáciu.
 4. Vo veciach neupravených týmito Obchodnými podmienkami sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ustanovenia Zákona o ochrane spotrebiteľa a ďalšie príslušné ustanovenia slovenského právneho poriadku.
 5. Každý zákazník bude informovaný o všetkých zmenách týchto obchodných podmienok prostredníctvom informácie na hlavnej stránke elektronického obchodu, ktorá bude obsahovať súhrn zmien a dátum ich účinnosti. Dátum účinnosti zmien nesmie byť kratší ako 14 dní odo dňa ich oznámenia. Ak Zákazník, ktorý má zriadený účet, nesúhlasí s novým obsahom Obchodných podmienok, je povinný o tejto skutočnosti informovať Spoločnosť do 14 dní odo dňa, kedy bol o zmene Obchodných podmienok informovaný. Oznámenie o nesúhlase s novým obsahom Obchodných podmienok Spoločnosti má za následok ukončenie zmluvy.
 6. Všetky práva k webstránke, Aplikácií vrátane vlastníckych práv autorských práv, práv duševného vlastníctva k jeho názvu, internetovej doméne, webovej stránke, internetovú doménu, webovú stránku Online Shopu, ako aj na formuláre, logotypy patria Spoločnosti a používanie týchto práv môže byť používať len stanoveným spôsobom, dohodou a v súlade s týmito obchodnými podmienkami.
 7. Spoločnosť udeľuje užívateľovi súhlas, aby zverejňoval svoj účet a jeho obsah na sociálnych sieťach.