Ochrana osobných údajov a GDPR

Stručná sumarizácia informácií o ochrane osobných údajov a súhlase so spracúvaním osobných údajov
 Na základe Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov General Data Protection Regulation (ďalej ako „GDPR“ ) vydala spoločnosť TKSOL s. r. o. so sídlom na Gaštanová 21, 010 07 Žilina, zásady ochrany súkromia klientov ( informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa čl. 13 a 14 Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ).  Touto formou poskytujeme podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov na účely poskytovania služieb prostredníctvom našej platformy/ mobilnej platformy TiToRi Ktorá je dostupná v obchode Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.titori.app) a v App Store (https://apps.apple.com/us/app/titori/id6462705683), prípadne z našej internetovej stránky (ďalej aj ako „Platforma“) na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  príp. iných služieb realizovaných našou spoločnosťou. Naša mobilná platforma TiToRi je dočasne publikovaná v obchode Google Play organizáciou WAME.sk a bude premiestnená do organizácie TKSOL po ukončení prvej vývojovej fázy.  

 


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Počas používania našej platformy vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné údaje, ktoré možno použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu vás. Osobne identifikovateľné informácie môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:
 • Meno a priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Osobné identifikačné číslo
 • Dátum narodenia
 • Adresa trvalého/prechodného pobytu/poštová adresa
 • Geolokácia (Poloha na pozadí sa používa na poskytovanie funkcií výhodných pre používateľa a relevantných pre základné funkcie aplikácie. Aplikácia TiToRi zachytáva polohu GPS zariadenia, ktoré je aktívne od času jazda začína a po celú dobu trvania jazdy až do jej skončenia GPS sa po jazde nepoužíva Zachytenie polohy GPS je absolútne nevyhnutné pre zobrazenie polohy na mape ostatným používateľom mobilnej aplikácie TiToRi a pre správnu funkčnosť celého systému. Nadobúdateľ si je vedomý tejto technickej požiadavky a vplyvu na spotrebu elektriny mobilného zariadenia a spotrebu dát jeho mobilného operátora.)
 • Fotka
 • Údaje o vašom vozidle
 • Údaje o používaní
OBSAH
 1. Kto je správca vašich osobných údajov?
 2. Aké vaše osobné údaje spracúvame?
 3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?
 4. Na aké účely ste poskytli svoj súhlas?
 5. Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje?
 6. Kto môže mat ̌ prístup k vašim osobným údajom?
 7. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?
 8. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?
 
 1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV ? Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov. Na vyššie uvedený účel poskytnutia služieb  je správca vašich osobných údajov TKSOL s. r. o. so sídlom na Gaštanová 21, 010 07 Žilina.
 2. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME ? Na účely poskytovania služieb môžeme spracúvať nasledujúce kategórie osobných údajov,
   ■ Základné identifikačne údaje – meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého/ prechodného pobytu/poštová adresa, fotografia, údaje vášho motorového vozidla
   ■ Kontaktné a iné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa,
   ■ Informácie o využití služieb – aké služby ste u nás mali v minulosti
   ■ Aplikácia TiToRi sníma GPS polohu zariadenia, ktoré je aktívna od času odštartovania jazdy a počas celej doby prebiehajúcej jazdy až po jej ukončenie. Po ukončení jazdy sa GPS nezaznamenáva. GPS sledovanie polohy je nevyhnutne potrebné pre zobrazovanie polohy ostatným požívateľom na mape, zákazníkom mobilnej aplikácie TiToRi a správnu funkčnosť celého systému. Nadobúdateľ si je vedomý tejto technickej požiadavky aj dopadu na spotrebu elektrickej energie mobilného zariadenia a spotreby dát u svojho mobilného operátora.
  Snímanie GPS na pozadí je potrebné, aby GPS snímanie prebiehalo aj keď šofér v danej chvíli používa inú aplikáciu. Napr. ak práve telefonuje, alebo používa aplikáciu navigácie pre navigovanie k miestu nástupu/výstupu iného používateľa. Aj v prípade, že aplikácia TiToRi je na pozadí, je potrebné polohu šoféra snímať a prenášať ostatným používateľom. Po ukončení jazdy sa tvoja poloha ďalej na serveri neukladá a je vymazaná. Informácie o tvojej polohe nie sú zhromaždované ani zdieľané so žiadnymi službami tretich strán.
   ■ Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu, či kontaktného a alebo registračného formulára dostupného na našej Platforme.
 3. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ ? Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od Vás. Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.
 4. NA AKÉ ÚČELY(PRÁVNY ZÁKLAD) STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS ? Súhlas ste poskytli najmä na účely na vykonávania svojich povinností vyplývajúcich z akýchkoľvek zmlúv uzavretých medzi nami a vami alebo vami a našimi obchodnými partnermi (napríklad čo sa týka poistenia) a na poskytnutie informácií a služieb, ktoré ste si vyžiadali (nevyhnutné na spracovanie na splnenie vzájomných záväzkov); a zasielanie vám informácií súvisiacich so službami e-mailom a / alebo textovou správou a / alebo inými komunikačnými prostriedkami (napr. potvrdenie vašej rezervácie) (nevyhnutné na spracovanie na splnenie vzájomných záväzkov); na prijímanie vašich platieb, alebo na prevod platieb na váš účet, ktoré sme za vás prijali (nevyhnutné na spracovanie na splnenie vzájomných záväzkov); na umožnenie komunikácie s ostatnými členmi o našich službách alebo o jazde (ách), ktorú(é) ste podnikli / podniknete s ostatnými členmi a / alebo na organizáciu takej jázd nevyhnutné na spracovanie na splnenie vzájomných záväzkov); na umožnenie prístupu a na umožnenie komunikácie s našim tímom  služieb pre podporu komunity (toto spracovanie je (i) potrebné na plnenie našich vzájomných zmluvných záväzkov, (ii) vykonávaných s vaším súhlasom alebo (iii) potrebné na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov); na zlepšenie našej služby pre vzťahy s komunitou a školenie našich zákazníckych zástupcov prostredníctvom zaznamenávania vašich telefonických konverzácií s nami (Toto spracovanie je založené na našom oprávnenom záujme (poskytovať vám zákaznícku podporu vysokej kvality/zlepšiť našu zákaznícku podporu); na zabezpečenie zhody s (i) príslušnými zákonmi, (ii) našimi zmluvnými podmienkami a (iii) našim zásadami ochrany osobných údajov. Niektoré porušenia, ktoré považujeme za nevhodné, môžu viesť k pozastaveniu vášho účtu na našej platforme. Na tieto účely môžeme používať technológie na automatickú analýzu vášho používania platformy vrátane obsahu vašich príspevkov, aby sme odhaľovali akékoľvek správanie, ktoré môže byť porušením z vašej strany (Toto spracovanie je nevyhnutné (i) pre plnenie našich vzájomných zmluvných záväzkov, (ii) zakladá sa na vašom súhlase alebo (iii) pre zaručenie, výkon a ochranu právnych nárokov); na zasielanie, e-mailom a/alebo textovou správou a/alebo inými komunikačnými prostriedkami, v súlade s platnými právnymi predpismi a v prípade potreby s vaším súhlasom, marketingových materiálov, a navrhovanie a odporúčania týkajúce sa tovaru alebo služieb súvisiacich s našimi službami, ktoré by vás mohli zaujímať. Používame tiež vaše údaje, aby sme vás zamerali a zaslali vám naše reklamy na platformách sociálnych médií alebo stránkach tretích strán.  Môžete sa dozvedieť viac o tom, ako fungujú tieto funkcie a údaje, ktoré o vás získame pri návšteve príslušnej časti tretej strany platforiem alebo stránok sociálnych médií (Toto spracovanie je na základe vášho súhlasu tam, kde to požadujú právne predpisy alebo nášho oprávneného záujmu (tj. aby sme vám poskytli zmysluplnú reklamu); a aby sme vás informovali , e-mailom a/alebo textovou správou a/alebo inými komunikačnými prostriedkami, o zmenách našich služieb alebo vás sprevádzali pri využívaní našich služieb (Toto spracovanie je nevyhnutné (i) pre plnenie našich vzájomných zmluvných záväzkov, (ii) v súlade s našimi právnymi povinnosťami alebo (iii) pre zaručenie, výkon a obranu právnych nárokov ; na overenie informácií obsiahnutých v cestovnom pase, vodičskom preukaze, občianskom preukaze a ďalších dokladoch totožnosti, ktoré môžu byť od vás zhromažďované pri registrácii alebo kedykoľvek inokedy počas vášho používania našej platformy (Toto spracovanie je založené na (i) vašom súhlase, (ii) vykonávanom pre zistenie, výkon a obranu právnych nárokov (iii) pre splnenie našich zákonných povinností alebo (iv) našom oprávnenom záujme (t. j. aby sme vám poskytli zmysluplné informácie). V druhom prípade môžete pri kontaktovaní namietať proti tomuto spracúvaniu); na spravovanie našich platforiem a pre interné operácie, vrátane riešenia problémov, analýzy údajov, testovania, výskumu (Toto spracovanie je založené na našom oprávnenom záujme (tj. zaistenie bezpečnosti našej platformy a zlepšovanie ich parametrov).; na monitorovanie vzťahov so zákazníkmi a najmä vykonávanie (e-mailom alebo telefonicky) prieskumov spokojnosti a štúdií vrátane ankiet, testov produktov a štatistík (Toto spracovanie je na základe nášho oprávneného záujmu (t. j. na hodnotenie našej platformy a služieb, ktoré poskytujeme, s cieľom ich zlepšenia). Pri kontaktovaní môžete namietať voči tomuto spracúvaniu.); na zlepšenie našej platformy, na zaistenie, že obsah je uvedený najefektívnejším spôsobom pre vás a pre vaše zariadenie (Toto spracovanie je na základe nášho oprávneného záujmu (tj. aby sme vám poskytli zmysluplnú reklamu).; umožní vám podieľať sa na interaktívnych funkciách našej služby, keď sa tak rozhodnete, ako napríklad vyhľadávanie jázd vo vašom okolí na základe vašej polohy(Toto spracovanie je nevyhnutné (i) na splnenie našich vzájomných záväzkov alebo (ii) vykonané s vaším súhlasom, keď to požadujú právne predpisy); ako súčasť našej snahy, aby bola naša platforma bezpečná a spoľahlivá, najmä pri boji proti podvodom (Toto spracovanie je založené na (i) na našom oprávnenom záujme (tj. zaistenie bezpečnosti našich platforiem), (ii) vykonávanom pre zaistenie, výkon a obranu právnych nárokov alebo (iii) pre splnenie našich zákonných povinností); a na zmeranie a pochopenie účinnosti reklamy, ktorú prezentujeme, a poskytovanie relevantnej inzercie našim používateľom (Toto spracovanie je založené na (i) našom oprávnenom záujme (t.j. meranie a optimalizácia účinnosti našich reklamných kampaní) a / alebo (ii) vašom súhlase, keď to požadujú právne predpisy).
 5. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ? Súhlas ste udelili našej spoločnosti na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď Váš súhlas odvoláte. Po uplynutí príslušného času budú Vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.
 6. KTO MÁ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM ? Na spracúvanie údajov na účely vyššie uvedené môžu mať k Vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy ( PC služby, účtovné služby, kuriérske a poštové služby,  ..) alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti. Zároveň Keď používate naše služby, niektoré informácie o vás zdieľame s členmi našich komunít, a to buď na vašom verejnom profile, alebo počas rezervácie (napr. dáme vaše telefónne číslo členom, s ktorými podniknete spolu vašu jazdu).
Spolupracujeme s tretími stranami, ktoré môžu byť príjemcami vašich osobných údajov, ako sú napríklad: I. naši obchodní partneri, ktorí majú platformy sociálnych médií a ktorí vám môžu poskytovať len tie pripojovacie služby, ako je pripojenie informácií vášho profilu Platformy, z platforiem sociálnych mediálnych do našej platformy; II. naši obchodní partneri, ktorí môžu inzerovať svoje služby na našej platforme a ku ktorým sa môžete rozhodnúť zaregistrovať sa. Konkrétne medzi tieto služby môžu patriť: poisťovacie služby, bankové služby, služby spojené s požičiavaním, atď; III. naši obchodní partneri, ktorí môžu inzerovať svoje služby na svojich internetových stránkach; IV. naši subdodávatelia vrátane technických, platobných služieb, služieb overovania identity a doručovacích služieb alebo poskytovateľov analýz. Ako súčasť nášho systému hodnotenia zverejňujeme, hodnotenie, ktoré napíšete zverejnené na platformách. Hodnotenia vrátane skratky vášho mena a fotografie sú viditeľné všetkým návštevníkom tejto platformy Ako môžeme používať a moderovať správy? Môžeme čítať správy, ktoré si vymieňate s ostatnými členmi našej komunity prostredníctvom našej platformy pre prevenciu podvodov, zlepšovanie služieb, účely súvisiace s podporou členov komunity, presadzovanie zmlúv uzavretých s našimi členmi (ako sú naše zmluvné podmienky). Napríklad, aby sa zabránilo obchádzaniu nášho on-line rezervačného systému, môžeme naskenovať a analyzovať správy odoslané prostredníctvom našej platformy, aby sa overilo, že neobsahujú žiadne kontaktné údaje alebo odkazy na iné webové stránky a v relevnantných prípadoch môžu byť správy blokované alebo úplne či čiastočne filtrované. Nikdy neskenujeme alebo neanalyzujeme vaše správy s ostatnými členmi našej spoločnosti pre obchodné a reklamné účely. Môžeme použiť automatizované metódy pre moderovanie týchto správ, ale v týchto otázkach sa nevykonáva žiadne automatické individuálne rozhodovanie.
 1. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV ? Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:
Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov  Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne
aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.  Právo na prístup k osobným údajom  Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.  Právo na opravu osobných údajov  Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Ak spracúvame Vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje ( zmenili ste napríklad, adresu bydliska ) prosím, informujte nás a my osobné údaje opravíme.  Právo na výmaz  V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj naša spoločnosť má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.  Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, ktorý vyjadrila so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel zákona alebo dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. Vyššie uvedené sa neuplatňuje, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné
 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 • na splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade so zákonom,
 • na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že právo znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
 • na uplatnenie právneho nároku. Právo na obmedzenie spracovania Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach.
Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.  Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.  Právo na prenositeľnosť údajov  Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak
 • sa osobné údaje spracúvajú, lebo dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel, dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel; alebo spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a
 • spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatnením vyššie uvedeného práva nie je dotknuté právo na výmaz.
Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.  Právo uplatniť námietku  Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané ako spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach.  Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.  Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel pri spracúvaní osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel je prevádzkovateľ a sprostredkovateľ povinný prijať primerané záruky pre práva dotknutej osoby.  Tieto záruky obsahujú zavedenie primeraných a účinných technických a organizačných opatrení najmä na zabezpečenie dodržiavania zásady minimalizácie údajov a pseudonymizácie.  Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov  S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.  Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?  Jednotlivé práva môžete uplatniť priamo u TKSOL s. r. o. ,poslaním emailu na adresu: support@titori.com alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu (sídlo spoločnosti).    Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.  Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti? Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia vašej žiadosti. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme písomne informovať.
 1. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV ? Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať písomným, vlastnoručne podpísaným vyhlásením doručeným do sídla našej spoločnosti, prípadne na e- mail spoločnosti support@titori.com
Dátum účinnosti: od 01.10.2023 V Žiline dňa 1.10.2023 TK SOL s. r. o.